• biegi.png
  • czwarta1.png
  • koo.png
  • pierwsza.png
  • teatr.png
  • zawody.png
  • zawody 1.png

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

499378
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
42
59
21087
474742
24978
2635
499378

Adres IP: 3.227.235.216
2021-09-19 17:50:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARZECZU LICZY 134 UCZNIÓW:
Klasa "0": 19 uczniów
Klasa I: 15 uczniów
Klasa II: 12 uczniów
Klasa III: 15 uczniów
Klasa IV: 9 uczniów
Klasa V: 22 uczniów
Klasa VI: 17 uczniów
Klasa VII: 14 uczniów                                                                                                                                         
Klasa VIII: 11 uczniów

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW NA PRZERWACH
 
W czasie przerw:
1.Nie wolno biegać po korytarzu. Pamiętaj, nie jesteś sam. Możesz przewrócić, popchnąć kogoś. Nie wolno podkładać komuś nogi, przepychać się łokciami, rzucać jakimikolwiek przedmiotami, prowokować agresję u innych swoim niewłaściwym zachowaniem. Pamiętaj, że takie zachowanie nie przystoi dobrze wychowanemu człowiekowi.
2.Nie należy krzyczeć i podnosić głosu. Hałas nie pozwala odpocząć w czasie przerwy.
3.Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie. To miejsce wyznaczone do ściśle określonego celu powinno być zawsze dostępne jedynie dla załatwienia potrzeb i zachowania czystości.
4. Nie wolno opuszczać terenu szkoły (np. w celu pójścia do sklepu).
5.Na boisku lub patio spędzamy przerwę tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego.
6.Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach - spokojnie wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną.
7. W trakcie pobytu na boisku znajdujemy się wyłącznie w zasięgu oka nauczyciela dyżurującego. Nie wolno chować się za drzewami, czy za szkołą.
8.Gdy masz jakiś problem podejdź do nauczyciela dyżurującego - on Ci pomoże.
9. Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się nauczyciela dyżurującego.
 
W czasie przerw należy:
1. Być miłym i uprzejmym w stosunku do kolegów, koleżanek i nauczycieli.
2. Uśmiechać się.
3. Pomagać sobie nawzajem.
 
Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania "Regulaminu zachowania się na przerwach". W razie nieprzestrzegania  któregoś ustalenia zostaną wyciągnięte konsekwencje, natomiast za przestrzeganie zasad regulaminu przewidziane są nagrody. Uczniowie w ciągu całego tygodnia obserwowani będą przez nauczycieli dyżurujących i na koniec tygodnia najgrzeczniejsze dziecko otrzyma nagrodę za przestrzeganie znaków zakazu i nakazu obowiązujących w naszej szkole -"pozytywne zachowania będą słodko nagradzane".

1.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA:


a) uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
-  przerwy między lekcjami nie krótszej niż 10 minut,
-  krótkiej przerwy śródlekcyjnej w razie potrzeby,
-  uwzględnienia w planie pracy rozkładu zajęć szkolnych zgodnie z zasadami pracy umysłowej wciągu dnia i tygodnia,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychiczne oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) korzystania z doraźnej pomocy materialnej,
d) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań. W szczególności dotyczących życia Szkoły,a także światopoglądowych  i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez koło zainteresowań i inne pozalekcyjne ewentualnie indywidualne koła,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez pomoc koleżeńską, zespoły wyrównywania wiedzy, obniżenie programu do zakresu minimum,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływa na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole.
 
2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury  współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników  Szkoły w Szkole i poza jej terenem,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
d) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,                        
e) noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju szkolnego ustalonego przez  Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców,
f) wyłączania posiadanego telefonu komórkowego i niekorzystania z niego na terenie Szkoły  (dopuszcza  się  możliwość skorzystania z telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela),
g) dostarczenia napisanego przez rodziców prawnych opiekunów) usprawiedliwienia nieobecności w ciągu siedmiu dni po powrocie do Szkoły.
 
Nagrody i kary stosowane wobec uczniów:
1.  Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:
a) pochwała ucznia przez wychowawcę wobec klasy,
b) pochwała ucznia przez Dyrektora  wobec klasy lub Szkoły,
c) list pochwalny skierowany do rodziców,
d) nagroda książkowa,
e) świadectwo z wyróżnieniem.
 
2.  Rodzaje kar stosowanych  wobec uczniów:
a) nagana słowna udzielona przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły,
b) wpisanie uwagi do dziennika spostrzeżeń i poinformowanie o niej rodziców,
c) obniżenie oceny z zachowania,
d) przeniesienie w szczególnych przypadkach do innej szkoły, która wyrazi zgodę na przyjęcie ucznia,
e) zatrzymanie telefonu komórkowego przez Dyrektora Szkoły w razie złamania zakazu używania go na terenie szkoły (do odbioru przez rodziców lub prawnych opiekunów).

3.Szczegółowe zasady oceniania ucznia pod względem zachowania określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania ze szczególnym przestrzeganiem Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Zarzeczu.

4.  Tryb odwoływania się od kary:
a) uczeń ma prawo odwołać się od kary do Rady Pedagogicznej sam, poprzez rodziców, wychowawcę i Samorząd Uczniowski składając pisemne podanie z prośbą o powtórne rozpatrzenie sprawy, w związku, z którą udzielono mu kary, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej udzielenia.
b) Rada Pedagogiczna ma obowiązek udzielić uczniowi odwołującemu się odpowiedzi pisemnej w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpłynięcia podania.

Copyright © 2014 - 2020 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu