• biegi.png
  • czwarta1.png
  • koo.png
  • pierwsza.png
  • teatr.png
  • zawody.png
  • zawody 1.png

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

302343
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
18
192
1631
299908
336
5404
302343

Adres IP: 3.235.239.156
2020-07-04 17:28:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

,,BĄDŹ OTWARTY NA ŚWIAT'' AUTORSKI PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS IV-VI

„Bądź otwarty na świat”

„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa,
lecz pracą i własnym wysiłkiem”
                                                                          Jonathan Carroll

Inspiracją do opracowania niniejszego programu jest chęć poznania i przeanalizowania złożonego mechanizmu jakim jest proces kształtowania się osobowości człowieka. Czuwanie nad jej wszechstronnym rozwojem jest jednym z naczelnych priorytetów szkoły, jako że okres dzieciństwa i młodości jest w tym procesie kluczowy. Formowanie się osobowości uwarunkowane jest min. działaniem mechanizmów poznawczych (obraz świata i własnej osoby) umożliwiających orientację człowieka w otoczeniu i określenie jego celów, czy mechanizmów motywacyjnych, pomagających w realizacji tych celów. Niebagatelną rolę odgrywa tu proces socjalizacji, który rozumiany jest jako poznawanie i przyjmowanie przez jednostkę tradycji i wzorców kulturowych wyznaczających sposób jej zachowania się. Zadaniem szkoły w tym aspekcie jest przygotowanie młodego człowieka do życia w zbiorowości, nauka właściwego porozumiewania się i inteligentnego działania w jej ramach czy wskazanie sposobów osiągania celów życiowych. 

Głównym założeniem programu jest wspieranie prawidłowego, wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów i kształtowanie twórczej postawy wobec świata.

Podstawowe informacje o programie.
Wychowawczy program innowacyjny opracowany został w oparciu o:
- Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
- Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
- Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
- Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Realizowany jest w cyklu 3-letnim od X 2013r. – do V 2016r. w Szkole Podstawowej im. LWP w Zarzeczu.
Realizację innowacji prowadzi nauczyciel j.angielskiego i wychowawca klasy V – Ewa Wojciechowska.

Cele programu.

1. Cele ogólne:
- kształtowanie aktywnego i twórczego stosunku do rzeczywistości
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- propagowanie pozytywnych wzorców (kulturowych i osobowych)
- rozwijanie wrażliwości społecznej (uczucia empatii, zachowań asertywnych)
2. Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności współdziałania i twórczej pracy w zespole klasowym
- rozwijanie poczucia wartości i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki
- wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
- kształtowanie umiejętności rozumienia i odczuwania wartości uniwersalnych w literaturze, sztuce, życiu codziennym
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej (w tym pozytywnych cech charakteru tj. życzliwości, szacunku, tolerancji, bezinteresowności)
- wprowadzenie podstawowej terminologii psychologicznej z zakresu wiedzy o człowieku
- wdrażanie do samorządności
- kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako jednej z wartości nadrzędnych (w tym: wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego)
- kształtowanie postaw proekologicznych (w tym kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego)
- wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i lokalnej

Procedury osiągania celów (metody i formy):
- prelekcje, referaty
- pogadanka, debata na forum klasy
- gra dramowa, inscenizacja (modelowanie pożądanych postaw)
- prace plastyczne uczniów
- gry i zabawy dydaktyczne integrujące grupę (w małych grupach i większych zespołach)
- spotkania z ciekawymi ludźmi (autorzy książek, ludzie biznesu itp.)
- udział w lekcjach muzealnych
- wycieczki tematyczne, wyjazdy do muzeum, kina, teatru
- działalność charytatywna (szkolne akcje charytatywne, współpraca z Domem Dziecka w Puławach)
- udział w przedstawieniach
- zajęcia otwarte: z rodzicami / z inną klasą
- prowadzenie kroniki, gazetki klasowej
- techniki twórczego myślenia i treningi pamięci
- zajęcia warsztatowe (Klanza, psycholog, pedagog)

Realizacja programu:
- na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy
- na języku angielskim, historii i przyrodzie (wybrane treści)
- na spotkaniach z rodzicami
- na uroczystościach i zabawach szkolnych
- w czasie wycieczek
- w korelacji z planem pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki


 Ewa Wojciechowska 

 

Copyright © 2014 - 2020 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu