• biegi.png
  • czwarta1.png
  • koo.png
  • pierwsza.png
  • teatr.png
  • zawody.png
  • zawody 1.png

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

390456
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Ostatni tydzień
Bieżący miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
115
109
677
389102
2442
2333
390456

Adres IP: 18.210.12.229
2021-02-27 16:23:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

WIKIPEDIA

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWROTU UCZNIÓW KLAS I - III DO SZKOŁY

Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, ale nadal w reżimie sanitarnym. Starsi uczniowie będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne na podstawie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
Nadal będzie prowadzona nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia, którzy  z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na ważne powody nie mogą uczyć się w domu.
W szkole będzie czynna również opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów klas I- III.
Konsultacje dla zdających egzaminy
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Zarzeczu w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
Przy wejściu do budynku szkoły jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni korzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostają w przestrzeni wspólnej szkoły, to jest korytarz przy wejściu głównym zachowując zasady:
1 Opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
2. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy do użycia w razie wystąpienia podniesionej temperatury, który dezynfekowany jest po każdym użyciu.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu opiekun zobowiązany jest do pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Uczniowie po przyjściu do szkoły i przebraniu w szatni przechodzą do swoich klas. Przerwy będą tak dostosowane, aby dzieci nie miały kontaktu ze sobą w dużym skupisku i z zachowaniem dystansu. Sala dla klasy I jest na piętrze, II i III bez zmian.
Obowiązuje zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum kontaktowanie się z pozostałymi uczniami.
Ustalamy indywidualny harmonogram dnia dla danej klasy, godzina przychodzenia jest jednolita, ale uczniowie po przebraniu niezwłocznie przechodzą do swojej klasy.
1. Każda klasa ma oddzielną porę przerwy,
2. Ze stołówki szkolnej uczniowie korzystają z zachowaniem dystansu 1,5 m zajęcia na boisku, sali gimnastycznej lub komputerowej.
3. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
4. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
5. Obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony z użyciem środków dezynfekujących, sale są wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Podczas zajęć preferować będziemy korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, bez zajęć kontaktowych.
Wstrzymujemy wycieczki i wyjścia grupowe. Możliwa będzie organizacja wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy.
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie się odbywało w dniach poniedziałek, środa i piątek (uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach). Przed wejściem do biblioteki zachowany dystans 1,5 m do kontaktu z bibliotekarzem.

W szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z koronawirusem podane przez Dyrektora szkoły w dniu 31 sierpnia 2020 r. (procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii) umieszczone na stronie www szkoły. 
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Copyright © 2014 - 2020 by Szkola Podstawowa w Zarzeczu